სააგენტოს სტრუქტურა

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დაფუძნების და მისი წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-56 დადგენილების თანახმად, ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო შედგება ორი დეპარტამენტისგან: 

 • ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტი
 • ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

  ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტს მიეკუთვნება:

 • ცხოველთა თავშესაფარი (განყოფილება)
 • ოპერატიული რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება
 • ანალიზის, ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
 • ოპერატიული სამორიგეო (განყოფილება)

  ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს მიეკუთვნება: 
 • საორგანიზაციო განყოფილება
 • საფინანსო და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ ბმული სააგენტოს_დებულება.pdf