ნორმატიული აქტები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7-28 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების (ძაღლების, კატების) მოვლაპატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს კანონი - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №17-56 - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დაფუძნების და მისი წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №20-93 - ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესის დამტკიცების შესახებ

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის №7-28 დადგენილებაში შეტანილი ცვლილება გასეირნების წესის შესახებ

  

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დებულება

 

ცხოველების (ძაღლების, კატების) მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესი

 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი რეაგირების წესი

 

ფასიანი მომსახურების წესი

 

პირუტყვის_ყოფნის_წესი

 

სააგენტოს ქვემდებარე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლები